தமிழில் கணினி செய்திகள்

விண்டோஸ் 7 க்கான Shortcut கீகள்

♠ Posted by Kumaresan R in at 2:56 AM
மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்தின் புதிய வெளியிடான இயங்குதளம் விண்டோஸ் 7 ஆகும். இதனை திறம்பட பயன்படுத்த சில Shortcut கள் உள்ளன. அவற்றில் சில Shorcut கள்.
 • Copy item: Ctrl+C
 • Cut: Ctrl+X
 • Paste: Ctrl+V
 • Undo an action: Ctrl+Z
 • Select everything: Ctrl+A
 • Print: Ctrl+P
 • Switch between open windows- ALT + Tab
 • Show desktop- Windows Key Icon_winlogokey + D
 • Open Task Manager – Ctrl + Shift + Escape
 • Lock Windows workstation- Windows key Icon_winlogokey[3] + L
 • Open a new instance of a program- Shift + Click a taskbar icon
 • Presentation display mode – Windows key Icon_winlogokey[5] + P
 • Zoom in and out – Windows key Icon_winlogokey[7] + +/ Windows key Icon_winlogokey[9] + -
 • Minimize the Window – Windows key Icon_winlogokey[11] + Down Arrow
 • Maximize the Window – Windows key Icon_winlogokey[13] + Up Arrow
 • Windows 7 Snap mode- Windows key Icon_winlogokey[15] + Arrow
 • Rename a Folder- F2

0 comments:

Post a Comment