தமிழில் கணினி செய்திகள்

MS-WORD-ல் PASSWORD கொடுத்து SAVE செய்வது எப்படி?

♠ Posted by Kumaresan R in at 1:12 PM
WORD DOCUMENT-யை புதிதாக OPEN செய்து கொள்ளவும், பிறகு WORD-ல்TYPE செய்யவும். படம் 1-யை பார்க்கவும் .


 

படம்-1


பிறகு SAVE செய்யும்.படம் 2-யை பார்க்கவும்.
 

படம்-2


TOOLS->SECURITY OPTIONS யை கிளிக் செய்யவும். படம் 3-யை பார்க்கவும்.


படம்-3படத்தை பெரிதாக பார்க்க படத்தின் மீது கிளிக் செய்து பார்க்கவும்.
பிறகு PASSWORD-யை என்டர் செய்யவும்.

PASSWORD-யை RETYPE செய்யவும். படம் 4-யை பார்க்கவும்.


படம்-4பின் வேண்டிய இடத்தில் SAVE செய்து கொள்ளவும். படம் 5-யை பார்க்கவும்.


படம்-5பிறகு WORD DOCUMENT-யை OPEN செய்யும் போது PASSWORD கேட்கும், PASSWORD-யை RETYPE செய்து OPEN செய்ய வேண்டியதுதான்.

0 comments:

Post a Comment