தமிழில் கணினி செய்திகள்

VLC Media Player-க்கான சுருக்கு விசைகள்

♠ Posted by Kumaresan R in at 5:34 PM
அதிகமாக பயன்படுத்தபடும் மீடியா பிளேயர்களில் விஎல்சியும் ஒன்றாகும், அதிக நபர்களால் விருப்பி பயன்படுத்தபடும் மீடியா பிளேயரும் இதுவாகும். இதனை சிறப்பாக பயன்படுத்த சில சுருக்கு விசைகள் பயன்படுகிறன, அதை பற்றி கீழே காண்போம்.Shortcuts for navigation while playing movie with VLC
[CTRL] + [F]
Open folder
[CTRL] + [D]
Open disc menu
[CTRL] + [R] or [CTRL] + [S]
Advanced open file
[CTRL] + [O]
Open single file/files
[CTRL] + [Up Arrow] or [CTRL] + [Down Arrow]
Increase/Decrease Volume
[F]
Switch from/to Fullscreen
[M]
Mute and Unmute Audio
[V]
Show, Switch, or Hide Movie Subtitles
[Space Bar]
Pause or Play the Movie
[P]
Play the Movie (from the very beginning)
[S]
Stop Playing the Movie
[SHIFT] +[Left Arrow] or [SHIFT] + [Right Arrow]
Fast Rewind or Fast Forward by 3 seconds
[ALT] + [Left Arrow] or [ALT] + [Right Arrow]
Fast Rewind or Fast Forward by 10 seconds
[CTRL] + [Left Arrow] or [CTRL] + [Right Arrow]
Fast Rewind or Fast Forward by 1 minute
[ESC]
Exit the Fullscreen mode
[+] or [-]
Play the movie faster or slower
[A]
Change the aspect ratio
[B]
Change Audio/Language track
[C]
Crop screen
[G] or [H]
Increase or Decrease subtitle delay
[J] or [K]
Increase or Decrease audio delay
[Z]
Change Zoom
[CTRL] + [1] or [CTRL] + [2] or [CTRL] + [3] or [CTRL] + [4]
Change the zoom mode
[T]
Show time
[CTRL] + [T]
Go to time
Shortcuts to manage VLC Player, Playlists and for using some Special Commands
[CTRL] + [H]
Hide/Unhide Controls
[CTRL] + [P]
VLC Player Preferences
[CTRL] + [E]
Adjust Audio/Video Effects
[CTRL] + [B]
Edit Bookmarks
[CTRL] + [M]
Open Messages
[CTRL] + [N]
Open Network
[CTRL] + [C]
Open the Capturing Device
[CTRL] + [L]
Open Playlist
[CTRL] + [Y]
Save Playlist
[CTRL] + [I] or [CTRL] + [J]
Media Information
[ALT] + [A]
Audio menu
[ALT] + [H]
Help menu
[ALT] + [M]
Media menu
[ALT] + [P]
Playlist menu
[ALT] + [T]
Tool menu
[ALT] + [V]
Video menu
[ALT] + [L]
Playback menu
[D]
Show the Movie path
[N]
Play Next Movie from Playlist
[F1]
Help
[F11]
Switch Window to/from Fullscreen Mode
[ALT] + [F4]
Quit VLC Media Player


1 comments:

வழக்கம் போல தேவையான பதிவு. அப்படியே PDFஆ saveபண்ண சுட்டி கொடுத்திருந்தா நல்லாயிருக்கும் ஹி...ஹி

Post a Comment