தமிழில் கணினி செய்திகள்

வேர்ட்பேடிற்கான சுருக்கு விசைகள்

♠ Posted by Kumaresan R in at June 07, 2013 • F1 Open WordPad Help
 • F3 Find the next instance of that text
 • F10 Display keytips
 • F12 Save the document as a new file
 • Ctrl+A: Select the entire document
 • Ctrl+B: Make selected text bold
 • Ctrl+D: Insert a Microsoft Paint drawing
 • Ctrl+F: Find text in a document
 • Ctrl+I: Italicize selected text
 • Ctrl+U: Underline selected text
 • Ctrl+N: Create a new document
 • Ctrl+O: Open an existing document
 • Ctrl+S: Save changes to a document
 • Ctrl+H Replace text in a document
 • Ctrl+Y: Redo a change
 • Ctrl+P: Print a document
 • Ctrl+L: Align text left
 • Ctrl+E: Align text center
 • Ctrl+R: Align text right
 • Ctrl+J: Justify text
 • Ctrl+X: Cut a selection
 • Ctrl+C: Copy a selection to the Clipboard
 • Ctrl+V: Paste a selection from the Clipboard
 • Ctrl+Z: Undo a change
 • Ctrl+1 Set single line spacing
 • Ctrl+2 Set double line spacing
 • Ctrl+5 Set line spacing to 1.5
 • Ctrl+= Make selected text subscript
 • Ctrl+Shift+= Make selected text superscript
 • Ctrl+Shift+> Increase the font size
 • Ctrl+Shift+< Decrease the font size
 • Ctrl+Shift+A Change characters to ALL CAPITALS
 • Ctrl+Shift+L Change the bullet style
 • Ctrl+Left Arrow Move the cursor one word to the left
 • Ctrl+Right Arrow Move the cursor one word to the right
 • Ctrl+Up Arrow Move the cursor to the line above
 • Ctrl+Down Arrow Move the cursor to the line below
 • Ctrl+Home Move to the beginning of the document
 • Ctrl+End Move to the end of the document
 • Ctrl+Page Up Move up one page
 • Ctrl+Page Down Move down one page
 • Ctrl+Delete Delete the next word
 • Alt+F4 Close WordPad
 • Shift+F10 Show the current shortcut menu

2 comments:

மிகவும் பயனுள்ள தகவல். இன்னும் சுருக்கு விசைகள் எதிர்பார்க்கிறேன்

பயனுள்ள பதிவு நண்பரே, தொடர்ந்து எழுத வாழ்த்துக்கள்

Page Maker குறித்து பதிவிட்டால் மிகவும் பயனுள்ளதாக அமையும்
மிக்க நன்றி

http://valibar.blogspot.in/

http://valibar1.blogspot.in/

jebasinghjohn@yahoo.in

வாழ்த்துக்கள்

Post a Comment