தமிழில் கணினி செய்திகள்

விண்டோஸ்லைவ், ஹாட்மெயில் -க்கான சுருக்கு விசைகள்

♠ Posted by Kumaresan R in at June 15, 2010
மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்தால் அளிக்கப்படும் இ-மெயில் சேவை ஹாட்மெயில்  ஆகும் . அதனை திறம்பட செயல்படுத்த சில சுருக்கு விசைகள்  கிழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன .
விண்டோஸ்லைவ், ஹாட்மெயில் -க்கான சுருக்கு விசைகள்:

Delete a message – Delete

Create a new message- Ctrl+N

Send a message – Ctrl+Enter

Open a message – Ctrl+Shift+O

Print a message – Ctrl+Shift+P

Reply to a message – Ctrl+R

Reply all to a message- Ctrl+Shift+R

Forward a message – Ctrl+Shift+F

Save a draft message – Ctrl+S

Mark a message as junk – Ctrl+Shift+J

Mark a message as read – Ctrl+Q 

Mark a message as unread – Ctrl+

Move to a folder – Ctrl+Shift+V

Open the next message – Ctrl+U

Open the previous message – Ctrl+,

Close a message – Esc

Search your e-mail messages – /

Check spelling – F7

Select all – S then A

Deselect all – S then N

Go to the inbox – F then I

Go to your Drafts folder – F then D

Go to your Sent folder- F then S

1 comments:

Post a Comment